Czego spodziewamy się w efekcie zmian regulacyjnych i rynkowych

W związku ze zmianami zachodzącymi w europejskiej polityce klimatycznej oraz przekształceniami społecznymi
i gospodarczymi sektor energetyczny doświadcza dynamicznego wzrostu wpływu szeroko rozumianego otoczenia na wyniki i działalność operacyjną. Do najistotniejszych czynników wpływających na funkcjonowanie Grupy TAURON należą przeobrażenia regulacyjne odbywające się zarówno na poziomie prawa europejskiego, jak i krajowego.

W ostatnich latach można obserwować wzmożone procesy legislacyjne po stronie organów unijnych. Dziedziny energetyki oraz środowiska należą do kompetencji dzielonych pomiędzy Unię Europejską a państwa członkowskie. Większość działań unijnych w tym zakresie wywierać będzie zatem istotny wpływ na działalność Grupy TAURON. Wśród takich działań w szczególności należy wyróżnić:

„Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków” (tzw. Pakiet Zimowy) stanowi przygotowany przez instytucje unijne szereg propozycji legislacyjnych znacząco wpływający na działalność całego sektora elektroenergetycznego. Każda z tych propozycji bezpośrednio bądź pośrednio wpływa na podmioty funkcjonujące w sektorze. Przykładem ich wpływu mogą być przygotowywane rozporządzenie i dyrektywa dotyczące rynku energii elektrycznej, które mają wprowadzić limit emisyjności 550 g CO2/kWh ograniczający wsparcie państw, w ramach mechanizmów mocowych, dla jednostek wytwórczych przekraczających wskazany poziom emisyjności po 1 lipca 2025 r. Ograniczenie to nie wpłynie jednak na istniejące jednostki wytwórcze emitujące więcej niż 550 g CO2/kWh oraz więcej niż 350 kg CO2 średniorocznie na każdy zainstalowany kW mocy, które zawarły kontrakty mocowe bądź zawrą je do końca 2019 r. Inne elementy Pakietu z największym potencjalnym wpływem to propozycje wyznaczające: nowe cele udziału OZE, nowy cel poprawy efektywności energetycznej oraz nowy instrument polityczny oznaczający dekarbonizację sektora energetycznego przez przyjęte sposoby zarządzania Unią Energetyczną.

Zaimplementowane pod koniec 2018 r. do polskiego prawodawstwa Kodeksy Sieci kończą proces wdrażania jednolitego rynku energii Unii Europejskiej. Zmiany te wpływają na działalność Grupy, ponieważ Kodeksy są wdrażane celem transformacji całego unijnego sektora pod kątem wzrostu wykorzystania OZE, harmonizacji zasad alokacji międzysystemowych zdolności przesyłowych, zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, wymianą mocy bilansującej i integracją rynków państw członkowskich.

Wejście w życie Dyrektywy ETS istotnie zmienia kształt handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla w IV fazie funkcjonowania systemu EU ETS (2021–2030). W porównaniu z ustaleniami podjętymi przez Radę Europejską w październiku 2014 r. (redukcja o 43% względem 2005 r.), poprzez kasowane z rynku uprawnienia, rzeczywisty poziom redukcji może osiągnąć nawet 54% względem 2005 r., co negatywnie wpłynie na segment wytwarzania Grupy TAURON. Zmniejszenie podaży uprawnień w kolejnym okresie rozliczeniowym doprowadzi bowiem do wzrostu cen uprawnień do emisji, którego skali nie można w tym momencie dokładnie przewidzieć. Dyrektywa zawiera również mechanizmy, które w zależności od ich ostatecznego ukształtowania przez unijne akty wykonawcze oraz implementację do polskiego systemu, mogą zostać potencjalnie wykorzystane przez Grupę TAURON do modernizacji części posiadanych aktywów.

Do przyjętych konkluzji BAT operatorzy istniejących instalacji spalania muszą się dostosować do 16 sierpnia 2021 r. Dla Grupy TAURON skutkuje to koniecznością modernizacji jednostek wytwórczych lub ewentualnego wyłączenia najstarszych jednostek istniejącej floty.

Powyższe regulacje mogą wprowadzać ograniczenia w zakresie wolumenu produkcji energii elektrycznej opartej o paliwa kopalne. Ponadto planowany wzrost udziału odnawialnych źródeł energii może częściowo zastępować bloki konwencjonalne, co może przekładać się na wysokość marży uzyskiwanej w obszarze wytwarzania (tzw. Clean Dark Spread). Brak pokrycia kosztów obszaru wytwarzania powoduje w tym segmencie oraz w polskim systemie elektroenergetycznym tzw. problemy „missing money” i „missing capacity”.

W kontekście otoczenia rynkowego obserwowany jest wzrost poziomu zmienności notowań rynkowych energii elektrycznej na polskiej giełdzie towarowej. Tendencja ta jest również widoczna w obszarze handlu uprawnieniami do emisji CO2, których cena w sposób istotny koreluje z ceną energii elektrycznej. Przyjęta reforma systemu handlu uprawnieniami (EU ETS) ma na celu doprowadzenie do wzrostu ich cen poprzez redukcję wolumenu uprawnień dostępnego na rynku. Ze względu na niepewność rozstrzygnięć politycznych można spodziewać się dalszego wzrostu cen uprawnień do emisji, co może w przyszłości przekładać się na wzrost kosztów segmentu wytwarzania.

Ponadto na poziomie legislacji krajowej do najistotniejszych planowanych bądź procedowanych obecnie regulacji wpływających na działalność Grupy TAURON należą:

  • zmiany w mechanizmach wsparcia produkcji energii z odnawialnych źródeł energii;
  • przygotowywane rozporządzenia wykonawcze do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
  • regulacje wprowadzające system inteligentnej sieci opomiarowania.

Szczególnie duże znaczenie dla sektora elektroenergetycznego ma wprowadzona zmiana ustawy o podatku akcyzowym, której deklarowanym celem jest ochrona w 2019 r. odbiorców energii elektrycznej przed istotnym wzrostem kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną. W tym celu ustawa przewiduje, poza obniżeniem stawki akcyzy z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh oraz obniżeniem stawek opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców o 95%, także „zamrożenie” w 2019 r. cen i stawek opłat wynikających z taryf i cenników energii elektrycznej stosowanych przez spółki obrotu energią elektryczną na poziomie cen i stawek opłat z dnia 30 czerwca 2018 r., z uwzględnieniem zmiany stawki akcyzy. Jednocześnie ustawa przyznaje podmiotom zobowiązanym prawo rekompensat z tytułu utraconych przychodów. Rekompensaty mają być finansowane ze środków nowo utworzonego Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, dysponowanego przez Ministra Energii, którym zarządza Zarządca Rozliczeń S.A. Ostateczny wpływ powyższych zmian na Grupę TAURON będzie zależeć od sposobu ukształtowania projektowanego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczania kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

Grupa TAURON aktywnie monitoruje zarówno otoczenie regulacyjne, jak również otoczenie rynkowe, w celu przygotowania planu działań odpowiadających zmieniającym się warunkom prowadzenia działalności rynkowej. W szczególności funkcjonujący w Grupie TAURON system zarządzania ryzykiem jest nakierowany na wdrażanie odpowiednich i skutecznych reakcji na możliwe zagrożenia, jak również na możliwości wykorzystywania pojawiających się szans rynkowych.

Wyniki wyszukiwania: