Najistotniejsze ryzyka i ich potencjalny wpływ na dźwignie wartości Grupy Kapitałowej TAURON

Spółka aktywnie zarządza wszystkimi potencjalnymi ryzykami, dążąc do wyeliminowania lub maksymalnego ograniczenia ich możliwego negatywnego wpływu, w szczególności na wynik finansowy Grupy.

Poniższa tabela przedstawia najistotniejsze ryzyka oraz ich potencjalny wpływ na Dźwignie wartości.

Finanse i kredyt

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Ryzyko związane z niekorzystnym wpływem stóp procentowych i kursów walutowych na wynik finansowy Grupy Kapitałowej TAURON.
 • Bieżący monitoring ekspozycji na wspomniane ryzyko w celu minimalizacji negatywnych skutków zmian czynników rynkowych.
 • Transfer ryzyka poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Ryzyko związane ze sposobem finansowania działalności, wynikające ze struktury kapitału w przedsiębiorstwie.
 • Dywersyfikacja źródeł finansowania wraz z aranżowaniem gwarantowanych programów finansowania i zapewnieniem alternatywnych źródeł finansowania.
 • Realizacja polityki centralnego finansowania.
 • Analiza rynku oraz dostępności źródeł finansowania.
 • Monitorowanie harmonogramów i terminu ogłoszenia programu finansowania.

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Ryzyko związane z możliwością występowania należności przeterminowanych lub zawarcia kontraktu z kontrahentem, który okaże się niewypłacalny.
 • Regularne monitorowanie sytuacji finansowej kontrahentów.
 • Cykliczne scoringi klientów, ocena kredytowa każdego klienta przed złożeniem oferty/zawarciem kontraktu.
 • Stosowanie zabezpieczeń w umowach handlowych.

Handel

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Ryzyko związane z niekorzystną zmianą cen na rynku energii i rynkach produktów powiązanych, mającą negatywny wpływ na wynik finansowy Grupy.
 • Monitorowanie i aktualizowanie strategii zabezpieczenia pozycji.
 • Bieżący monitoring ekspozycji na wspomniane ryzyko w celu minimalizacji negatywnych skutków zmian czynników rynkowych.
 • Limitowanie pozycji handlowych w ramach mandatów ryzyka.

Pracownicy i kultura organizacyjna

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Ryzyko związane ze sporami zbiorowymi, strajkami,  konfliktami społecznymi będącymi następstwem braku satysfakcji pracowników z sytuacji ekonomicznej i społecznej.
 • Prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie planowanych zmian.
 • Prowadzenie polityki dialogu ze stroną społeczną.
 • Przygotowanie i realizowanie rozwiązań motywacyjnych dla pracowników.
 • Standaryzacja zadań i wymagań wobec pracowników.
 • Budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach.

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Ryzyko związane z czasową lub trwałą utratą wyspecjalizowanej kadry pracowników oraz trudnościami w jej odtworzeniu.
 • Podejmowanie działań zmierzających do wypracowania modelu wzmacniającego motywację pracowników.
 • Rozwój kompetencji poprzez szkolenia pracowników.

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Ryzyko związane z wypadkami przy pracy wynikającymi z  niedostosowania do przepisów BHP i PPOŻ.
 • Wdrażanie instrukcji i zasad określających organizację bezpiecznej pracy.
 • Wpływanie na rozwój pracowników przez realizację szkoleń okresowych BHP i dodatkowych specjalistycznych.
 • Analizowanie i aktualizowanie wg potrzeb oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Utrzymanie wysokiego standardu wyposażenia pracowników w środki ochronne i egzekwowanie ich właściwego stosowania.

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Ryzyko związane z przekazywaniem nierzetelnych, nieprawdziwych informacji lub brakiem ich przekazywania w określonym czasie
 • Stosowanie dostępnych narzędzi komunikacji do przekazywania informacji.
 • Organizacja bezpośrednich spotkań kadry z pracownikami.
 • Budowanie dobrych relacji ze stroną społeczną w Grupie TAURON.

Klienci i kontrahenci

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Ryzyko związane z niewywiązywaniem się ze standardów obsługi klienta.
 • Monitorowanie i analiza wskaźników zadowolenia klienta zewnętrznego oraz wskaźników dotyczących reklamacji.
 • Podejmowanie działań dodatkowych, np. w obszarze regulacji wewnętrznych, określających standardy postępowań jako wynik analizy wskaźników.
 • Rozwój kompetencji i umiejętności opiekunów klientów kluczowych.
 • Ciągłe podnoszenie standardów obsługi klienta.

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Ryzyko związane z nienależytym wywiązywaniem się podwykonawców ze zleconych prac, odstąpieniem od realizacji umowy i związanymi z tym opóźnieniami, zmianami budżetu, zakresu.
 • Zawieranie z podwykonawcami umów zgodnych ze standardami Grupy TAURON.
 • Analiza realizacji przedmiotu umowy, badanie jakości usług wykonywanych przez podwykonawców.
 • Ocena kondycji finansowej i wiarygodności podwykonawców.

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Ryzyko związane ze zmiennością sytuacji na rynku dostaw/usług,  zmiennością popytu na dany rodzaj produktu/dostawy/usługi na rynku, spadkiem dostępności dostaw/usług odpowiedniej jakości, powodującej ryzyko wzrostu wartości zamówienia.
 • Przygotowywanie Planu Zamówień oraz jego aktualizacja.
 • Agregowanie zakupów wybranych grup asortymentowych.
 • Konsolidowanie Zamówień.
 • Zawieranie umów długoterminowych.
 • Uwzględnienie ryzyka cenowego związanego z cenami surowców i wahaniami kursowymi w kontraktach z wykonawcami.

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Niekorzystne zmiany lub wypowiadanie umów handlowych przez klientów prowadzące do spadku przychodów z działalności, utrata i brak pozyskania nowych klientów.
 • Prowadzenie działań marketingowych, pozyskiwanie nowych klientów.
 • Działania skupione na utrzymaniu aktualnych klientów i odzyskaniu utraconych.
 • Bieżąca aktualizacja oferty, wprowadzanie do sprzedaży produktów typu multipakiet.

Ryzyko compliance

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Przywłaszczenie lub czasowe wykorzystywanie składników majątku Spółki, dewastacja mienia Grupy Kapitałowej TAURON, wykorzystywanie pozycji służbowej do uzyskiwania różnego rodzaju korzyści osobistych, np. poprzez wymuszanie określonych zachowań klientów w trakcie realizowania czynności służbowych.
 • Ścisłe stosowanie procedur wewnętrznych mających na celu zabezpieczenie przed nadużyciami (procedury bezpieczeństwa, przeglądy uprawnień).
 • Prowadzenie działań o charakterze compliance.
 • Propagowanie najlepszych praktyk, doskonalenie procedur, szkolenia.
 • Egzekwowanie i propagowanie zapisów Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Działania osób trzecich, mające na celu m.in. kradzież, rabunek, włamanie fizyczne, włamanie komputerowe, kradzież informacji, fałszerstwo.
 • Monitorowanie potencjalnych i rzeczywistych incydentów związanych z bezpieczeństwem.
 • Ochrona antywirusowa stacji roboczych.
 • Ochrona fizyczna obiektów.
 • Przeprowadzanie testów bezpieczeństwa.
 • Podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia i kampanie informacyjne o istniejących zagrożeniach.

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Ryzyko związane z występowaniem zachowań niezgodnych z ogółem przyjętych do stosowania w społeczeństwie zasad współżycia społecznego, norm moralnych oraz mobbingu.
 • Funkcjonowanie w organizacji systemu zgłaszania nadużyć (whistleblowing system).
 • Budowa kultury organizacyjnej opartej na wartościach i zasadach Grupy TAURON.
 • Szkolenia, budowanie świadomości poprzez spotkania, TAURONET, materiały prasowe.
 • Funkcjonowanie w organizacji Komisji Etycznych działających w oparciu przyjęte regulacje.

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, błędną interpretacją nowych przepisów i regulacji, wymogami nakładanymi przez URE/UOKiK/KNF/GIODO itp.
 • Stały monitoring otoczenia prawnego i zmian przepisów prawa.
 • Aktualizacja regulacji wewnętrznych stosownie do zmian w prawie.
 • Powoływanie grup roboczych mających na celu przygotowanie i wdrożenie niezbędnych zmian w regulacjach wewnętrznych.
 • Stała współpraca z organami nadzorującymi rynek energii i rynek kapitałowy.
 • Szkolenia dla pracowników dotyczące wprowadzanych zmian.

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Niewłaściwe przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych skutkujące niepożądanym wyciekiem lub naruszeniem praw podmiotów danych z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Określenie i wdrożenie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 • Podnoszenie poziomu świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
 • Określenie i wdrożenie procesu obsługi żądań podmiotów danych, zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami oraz dokumentacją procesową
 • Informowanie i doradzanie z zakresu ochrony danych osobowych pracownikom organizacji.-
 • Informowanie i doradzanie z zakresu ochrony danych osobowych pracownikom organizacji.

Otoczenie

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Aktualny i przyszły wpływ na dochody i kapitał firmy wynikający z negatywnej oceny opinii publicznej.
 • Stały monitoring zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych Spółki.
 • Monitoring mediów, budowa kontaktów i relacji z mediami w ramach Grupy TAURON.
 • Przygotowanie procedur komunikowania się Spółki z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym.

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Niekorzystny wpływ legislacji na poziomie krajowym oraz europejskim, wynikający z konieczności dostosowania się do nowych regulacji prawnych i poniesienia związanych z tym kosztów.
 • Stały monitoring otoczenia prawnego i zmian przepisów.
 • Analiza projektów aktów prawnych oraz planowanie niezbędnych działań dostosowawczych.
 • Wdrażanie wymaganych zmian do regulacji wewnętrznych.

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Brak możliwości prowadzenia działalności w wyniku przedłużającego się procesu uzyskania koncesji lub zmian posiadanych koncesji. Niekorzystne zmiany prawne w odniesieniu do działalności koncesjonowanej.
 • Bieżąca kontrola prawidłowej realizacji obowiązków koncesyjnych.
 • Monitorowanie zmian w aktach prawnych pod kątem obowiązków koncesyjnych.
 • Wsparcie prawne procesu przedłużenia koncesji lub jej pozyskiwania.

Technologia, infrastruktura i bezpieczeństwo

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Potencjalny negatywny wpływ działalności na środowisko oraz braku dostosowywania się i braku wypełnienia wymagań środowiskowych prawa krajowego i wspólnotowego.
 • Bieżący nadzór nad dotrzymywaniem warunków decyzji środowiskowych.
 • Utrzymywanie wymaganego poziomu sprawności urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń.
 • Częsta ocena zgodności działań z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.
 • Realizacja inwestycji ze sfery ochrony środowiska w celu minimalizacji niekorzystnego wpływu prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej.

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Wpływ czynników atmosferycznych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa zarówno w aspektach technologicznych, jak i handlowych.
 • Modernizacja budowli wodnych mająca na celu optymalizację wykorzystania zasobów wodnych.
 • Przygotowanie planów remontów, przeglądów i czynności serwisowych z elastycznymi zapisami dotyczącymi terminów wykonania prac.
 • Stały monitoring wietrzności i oblodzenia łopat wiatraków.
 • Stały nadzór techniczny nad pracą poszczególnych wiatraków, prowadzony przez firmy eksploatujące farmy.
 • Monitoring i analiza nowych rozwiązań technologicznych ograniczających wpływ niekorzystnych warunków pogodowych na ilość produkowanej energii elektrycznej.

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Wpływ awarii maszyn i urządzeń, remontów, modernizacji, utrzymania i zarządzania majątkiem produkcyjnym oraz nieprodukcyjnym na osiąganie celów firmy.
 • Optymalizacja nakładów inwestycyjnych na odtworzenie majątku, bieżące monitorowanie stanu maszyn, urządzeń i instalacji.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kultury pracy pracowników poprzez organizowanie kursów i szkoleń.
 • Reagowanie na sytuacje awaryjne poprzez obsługę techniczną oraz automatykę zabezpieczającą.
 • Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych (z wyłączeniem majątku znajdującego się pod ziemią).
 • Wprowadzenie narzędzi informatycznych w obszarze doskonalenia monitoringu i zarządzania wskaźnikami awaryjności.

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Ryzyka związane z bezpieczeństwem i niezawodnością infrastruktury IT.
 • Opracowanie i realizacja planów zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury IT.
 • Okresowa identyfikacja i kategoryzacja zasobów IT w oparciu o cele dotyczące przywracania usług.
 • Stosowanie rozwiązań IT o odpowiednich parametrach technicznych, zapewniających akceptowalny poziom niezawodności i sprawności (tutaj również urządzenia UPS, modemy GSM, telefony komórkowe).
 • Planowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ciągłości funkcjonowania i bezpieczeństwa infrastruktury IT.
 • Przechowywanie i ochrona zapasowych danych.

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Ryzyko związane z naruszeniem integralności maszyn/urządzeń oraz bezpieczeństwem informacji, obejmujące jej niewłaściwe przetwarzanie i nieuprawnione ujawnianie.
 • Monitorowanie realizacji planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.
 • Utrzymywanie i aktualizacja procedur/planów awaryjnych.
 • Wdrażanie, aktualizacja i nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących zasad ochrony informacji.
 • Regularne szkolenie pracowników w zakresie obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

Opis ryzyka Trend ryzyka Reakcja na ryzyko (wybrane elementy)
Klientocentryczność Nowe biznesy Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny Kultura organizacyjna oparta o wspólne wartości PRO Nowoczesna flota wytwórcza Dostęp do zasobów naturalnych
Wpływ czynników geologicznych na działalność wydobywczą.
 • Wykonywanie otworów kontrolnych dla lepszego rozpoznania zalegania pokładów węgla.
 • Kontynuowanie działań profilaktycznych w zagrożonych rejonach dla poprawy warunków geologiczno-górniczych i ochrony przed zagrożeniami naturalnymi (w tym m.in. strzelanie wyprzedzające, mające na celu rozprężenie górotworu).

 

Wyniki wyszukiwania: