Architektura systemu oraz strategia zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM)

System zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) stanowi zbiór zasad, standardów oraz narzędzi pozwalających na realizację podstawowego celu zarządzania ryzykiem, jakim jest szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Grupy TAURON.

  • 102-15

System ten regulowany jest poprzez dokument pn. Strategia Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON, który definiuje ramy oraz zasady zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie. Strategia ma na celu zapewnienie spójności zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyka, które zostały uszczegółowione w odrębnych regulacjach, dostosowanych do specyfiki poszczególnych grup zagrożeń. Poniższy schemat przedstawia podstawową klasyfikację ryzyka korporacyjnego.

tauron-model-inforgrafiki-16 tauron-model-inforgrafiki-16

Centrum systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym stanowi proces zarządzania ryzykiem. Architektura systemu ERM obejmuje ponadto elementy, które mają zapewnić skuteczne funkcjonowanie procesu, co zaprezentowane zostało na poniższym schemacie.

tauron-model-inforgrafiki-17 tauron-model-inforgrafiki-17

Proces zarządzania ryzykiem obejmuje ciągłe działania dotyczące identyfikacji ryzyka, oceny ryzyka, planowania reakcji na ryzyko, wdrażania przyjętej reakcji na ryzyko oraz komunikację pomiędzy uczestnikami procesu zarządzania ryzykiem.

Model ryzyka określa spójną klasyfikację ryzyka na poziomie Grupy Kapitałowej.

Organizacja systemu ERM obejmuje podział uprawnień i odpowiedzialności w procesie zarządzania ryzykiem.

Narzędzia zarządzania ryzykiem pozwalają na skuteczną realizację poszczególnych etapów procesu zarządzania ryzykiem.

Zasady kontroli i monitorowania ryzyka określają zasady ustalania limitów ryzyka i określania kluczowych wskaźników ryzyka.

Ocena adekwatności i funkcjonowania systemu ERM zapewnia dopasowanie systemu zarządzania ryzykiem do specyfiki i struktury organizacyjnej Grupy TAURON oraz dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Konstrukcja systemu oraz poszczególne jego elementy zostały szczegółowo zaprezentowane na powyższym schemacie i opisane w dalszej części raportu.

Wyniki wyszukiwania: