Organizacja, role i odpowiedzialność

Kluczowym założeniem systemu zarządzania ryzykiem jest jasny, precyzyjny podział zadań i odpowiedzialności, zapewniający istotne ograniczenie powstawania konfliktu interesów.

W szczególności system gwarantuje niezależność funkcji podejmowania ryzyka od jego kontroli i monitoringu. Jest to realizowane poprzez centralizację funkcji kontrolnej na poziomie spółki dominującej w organizacyjnym i funkcjonalnym odseparowaniu funkcji podejmowania ryzyka.

Zasady funkcjonujące w Grupie TAURON wprowadzają funkcję Właściciela ryzyka, tj. osoby odpowiedzialnej za zarządzanie danym ryzykiem oraz opracowanie i wdrożenie skutecznej reakcji na zagrożenie. Natomiast funkcja kontrolna, koordynacja procesu, jak również odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem zostały umiejscowione w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Ryzyka.

W ramach procesu zarządzania ryzykiem szczególną rolę odgrywa Komitet Ryzyka jako zespół ekspercki, który w sposób stały i ciągły inicjuje, analizuje, monitoruje, kontroluje, wspiera i nadzoruje funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON. W skład Komitetu Ryzyka wchodzą osoby posiadające odpowiednią wiedzę o Spółce i jej otoczeniu oraz niezbędne kwalifikacje i umocowania. Zadaniem Komitetu Ryzyka jest wyznaczanie norm i standardów zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON oraz nadzór nad skutecznością procesu zarządzania ryzykiem. W ramach Komitetu Ryzyka wydzielone zostały dwa odrębne zespoły dla obszaru ryzyka handlowego oraz obszaru ryzyka finansowego i kredytowego. Komitet Ryzyka bezpośrednio nadzoruje realizację procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Poniższy schemat prezentuje powiązanie poszczególnych ról w kontekście Strategii Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON oraz pozostałych dokumentów szczegółowo regulujących system zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON.

tauron-model-rada-nadzorcza-83 tauron-model-rada-nadzorcza-83

Szczegółowy opis ról i odpowiedzialności znajduje się w tabeli poniżej:

Uczestnik Role i odpowiedzialność uczestnika
Rada Nadzorcza
TAURON
Ocena systemu ERM, zwłaszcza jego adekwatności i skuteczności.
Uprawnienie do kontroli działań Spółki w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym, pod kątem zgodności z oczekiwaniami akcjonariuszy, organów nadzorczych i regulacyjnych.
Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Monitorowanie skuteczności systemu ERM.
Zarząd TAURON Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu ERM.
Podejmowanie formalnych decyzji dotyczących kluczowych elementów zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON, w tym zatwierdzanie listy ryzyk, dla których Zarząd będzie pełnił funkcję Właściciela Ryzyka.
Zatwierdzanie tolerancji na ryzyko w Grupie TAURON i limitów globalnych dla ryzyk kluczowych.
Zarządzanie ryzykami o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania Grupy TAURON.
Komitet Ryzyka Nadzorowanie procesu zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON.
Kontrola ekspozycji na ryzyko w Grupie TAURON.
Opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi kształtu poszczególnych elementów infrastruktury zarządzania ryzykiem.
Określanie tolerancji na ryzyko w Grupie TAURON i limitów globalnych dla kluczowych ryzyk, a także wnioskowanie do Zarządu o ich akceptację lub zmianę.
Nadzorowanie przygotowania kwartalnej informacji dla Zarządu na temat wszystkich istotnych zagadnień dotyczących ryzyka w Grupie TAURON.
Dyrektor Wykonawczy ds. Ryzyka Koordynacja zarządzania ryzykiem na wszystkich szczeblach i we wszystkich obszarach działalności organizacji.
Odpowiedzialność za rozwój systemu ERM (metod, procesów i procedur identyfikacji, oceny, monitorowania i kontroli zagrożeń).
Wspieranie i nadzór uczestników systemu w realizacji zarządzania ryzykiem oraz ocena jej efektywności.
Sporządzanie i przekazywanie raportów o ryzyku do uprawnionych uczestników procesu zarządzania ryzykiem.
Działania na rzecz budowy odpowiedniej kultury organizacyjnej i podnoszenia świadomości w zakresie zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON.
Dyrektor Wykonawczy ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli Wewnętrznej  Cykliczny przegląd poprawności zaprojektowania i wdrożenia oraz efektów działań w ramach systemu ERM.
Zarząd spółki zależnej Całościowa odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem w ramach spółki zależnej.
Promowanie kultury zarządzania ryzykiem w spółce zależnej.
Odpowiedzialność za właściwe reakcje na ryzyka oraz ich skuteczność.
Wyznaczanie Właścicieli Ryzyk w danej spółce zależnej.
Zatwierdzanie planów reakcji na ryzyko i podejmowanie bieżących decyzji dotyczących postępowania z ryzykiem w przypadku przekroczenia ustalonych wartości ryzyka (progu eskalacji).
Właściciel Ryzyka Odpowiedzialność za działania związane z realizacją procesu zarządzania ryzykiem w ramach powierzonego obszaru odpowiedzialności, w kontekście wpływu na bieżącą działalność, jak i na realizację celów strategicznych, operacyjnych i finansowych jednostki.
Odpowiedzialność za przygotowanie planu i wdrożenie reakcji na ryzyko w przypadku przekroczenia jego ustalonych wartości, a także za komunikację i raportowanie w ramach realizowanego zarządzania ryzykiem.

Wyniki wyszukiwania: