Założenia ładu korporacyjnego

Ład korporacyjny to całokształt działań i regulacji ukierunkowanych na zapewnienie równowagi interesów wszystkich grup interesariuszy zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki: akcjonariuszy, Zarządu, Rady Nadzorczej, pracowników, klientów, dostawców.

Jako spółka publiczna dbamy o budowanie partnerskich i przejrzystych relacji z naszymi interesariuszami, uwzględniając zasady ładu korporacyjnego.

Od 2013 r. TAURON wchodzi w skład RESPECT Index– indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, funkcjonujących w oparciu o najlepsze standardy w zakresie polityki informacyjnej, relacji inwestorskich, relacji społecznych i ochrony środowiska.

image/svg+xml

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Działając zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018, poz. 757), Zarząd Spółki przedstawia oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2018 r.

Wyniki wyszukiwania: