Grupa Kapitałowa TAURON to organizm gospodarczy złożony z autonomicznych spółek prawa handlowego, na czele którego stoi TAURON Polska Energia S.A. jako jednostka dominująca.

 • 103-2

Podstawowym aktem normatywnym Grupy Kapitałowej TAURON jest przyjęty przez Zarząd TAURON Polska Energia S.A. Kodeks Grupy TAURON, który reguluje jej funkcjonowanie, poprzez specjalnie zaprojektowane rozwiązania w zakresie koordynacji zarządzania podmiotami Grupy, w tym w szczególności określania szczegółowych celów działalności spółek, umożliwiających osiągnięcie efektów zakładanych w Strategii.

Model Biznesowy jako narzędzie realizacji strategii

Obecny Model Biznesowy i Operacyjny, w ramach którego działa Grupa TAURON realizując cele Strategii, przyjęty został przez Zarząd 4 maja 2016 r., a następnie zaktualizowany 23 stycznia 2018 r. Model Biznesowy określa zasady zarządzania Grupą, definiuje wysokopoziomową architekturę procesów oraz zawiera wytyczne odnośnie wskaźników efektywności jednostek tworzących Grupę TAURON.

Model Biznesowy opracowany został na podstawie Strategii Grupy TAURON i określa założenia modelu funkcjonowania (strukturę biznesową) oraz podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy jednostkami Grupy. Kluczowe założenia Modelu Biznesowego to:

 • budowa wartości Grupy Kapitałowej TAURON;
 • koncentracja na klientach;
 • postępowanie zgodnie z wartościami Grupy TAURON (wartości Grupy TAURON zostały podsumowane skrótem „PRO”: Partnerstwo – Rozwój – Odwaga);
 • czytelny podział obowiązków i odpowiedzialności;
 • efektywna wymiana informacji;
 • wykorzystanie wiedzy pracowników;
 • elastyczność szczegółowych rozwiązań Modelu Biznesowego przy zachowaniu spójności organizacyjnej Grupy TAURON.
image/svg+xml

Model Biznesowy obejmuje wdrożenie zmian organizacyjnych wspierających realizację Strategii w ramach:

 • wdrożenia nowego modelu operacyjnego,
 • wdrożenia innowacyjnej kultury organizacyjnej.

Rozwiązania wprowadzone wraz z Modelem Biznesowym wdrożyły w Grupie Kapitałowej TAURON zarządzanie procesowe, które polega na ustanowieniu podległości procesowej biegnącej horyzontalnie we wszystkich spółkach Grupy. Członkowie Zarządu zarządzają przypisanymi im strumieniami procesowymi, które następnie dzielą się na megaprocesy. Właścicielami megaprocesów są wskazani dyrektorzy zarządzający i wykonawczy w Grupie TAURON. Dokumentacja procesowa (mapy, diagramy i karty procesu) wyznacza i opisuje kompetencje decyzyjne oraz czynności podejmowane przez poszczególne jednostki organizacyjne w różnych spółkach Grupy. Właściciele megaprocesów dekomponują je na procesy niższego rzędu, wyznaczając im właścicieli. Każdy proces ma swojego właściciela i mierniki procesowe wyznaczone przez właściciela procesu wyższego rzędu.

Dokumentacja procesowa określa przebiegi i kompetencje decyzyjne dla działań powtarzalnych. Celem wprowadzonego zarządzania procesowego jest uzyskanie synergii działań realizowanych w różnych spółkach Grupy, dzielenie się i wykorzystanie najlepszych praktyk, standaryzacja i automatyzacja procesów, a także zapewnienie spójności działań w spółkach Grupy TAURON w celu wsparcia realizacji Strategii. Istotą zarządzania procesowego jest ciągłe poszukiwanie i wdrażanie usprawnień i jasny oraz transparentny podział kompetencji i odpowiedzialności. Procesy cały czas podlegają odpowiednim modyfikacjom w celu poprawy ich efektywności.

Dokumentacja procesowa publikowana jest w intranecie i dostępna dla wszystkich pracowników. Kompetencje i zależności procesowe opisane w dokumentacji procesowej są uzupełnieniem kompetencji wynikających ze struktury organizacyjnej poszczególnych spółek Grupy TAURON i wspierają ich działanie jako jednolitego organizmu.

Działalność Grupy TAURON jest zorganizowana w oparciu o pięć priorytetowych strumieni procesowych. Ich wyodrębnienie pozwala nam postrzegać biznes i cele z szerszej perspektywy i kłaść większy nacisk na zagadnienia przekrojowe, dotyczące więcej niż jednego Obszaru Biznesowego. W ten sposób identyfikujemy wyzwania, które zadecydują o wartości Grupy w przyszłości – w tym o jej przewagach konkurencyjnych względem innych podmiotów funkcjonujących w branży energetycznej.

tauron-model-inforgrafiki-35 tauron-model-inforgrafiki-35

Działalność operacyjna Grupy jest zorganizowana w siedmiu Obszarach Biznesowych pokrywających się z łańcuchem wartości produkcji energii elektrycznej i ciepła: Wydobycie, Wytwarzanie, Odnawialne Źródła Energii (OZE), Ciepło, Handel, Dystrybucja i Sprzedaż.

Nadrzędną jednostką organizacyjną Grupy TAURON jest Centrum Korporacyjne. Jest ono odpowiedzialne za zarządzanie działalnością Grupy i podejmowanie najważniejszych decyzji mających wpływ na Obszary Biznesowe, Centra Usług Wspólnych i spółki należące do Grupy Kapitałowej.

Centra Usług Wspólnych to jednostki odpowiedzialne za świadczenie określonych usług wsparcia (np. rachunkowość, IT, kadry i płace, ubezpieczenia, obsługa klienta) na rzecz pozostałych jednostek Grupy.

Model zarządzania w Grupie TAURON

Źródło: Opracowanie TPE

Celem realizacji kluczowych założeń Strategii obejmujących przekształcenie Grupy TAURON w nowoczesną i innowacyjną organizację, stale prowadzimy działania obejmujące wdrożenie zmian zgodnie z obowiązującym Modelem Biznesowym, aby wypracować jak najefektywniejszy podział ról i odpowiedzialności oparty na przypisaniu kompetencji procesowych pomiędzy:

Centrum Korporacyjne

Nadrzędną jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za zarządzanie działalnością Grupy TAURON i podejmowanie najważniejszych decyzji mających wpływ na Grupę, Obszary Biznesowe, Centrum Usług Wspólnych i poszczególne spółki należące do Grupy TAURON.

Obszary Biznesowe

Siedem obszarów podstawowej działalności Grupy TAURON, zdefiniowanych zgodnie z ogniwami łańcucha wartości produkcji energii elektrycznej i ciepła, tj.: Handel, Wydobycie, Wytwarzanie, Odnawialne Źródła Energii (OZE), Ciepło, Dystrybucja i Sprzedaż.

Centrum Usług Wspólnych

Jednostki odpowiedzialne za świadczenie określonych usług wsparcia (np. rachunkowość, IT, kadry i płace, ubezpieczenia, obsługa klienta) na rzecz pozostałych jednostek Grupy TAURON.

W ramach prac nad wdrożeniem przyjętego w Strategii Modelu Biznesowego w I półroczu 2017 r. ustalono właścicieli megaprocesów, a także zdekomponowano megaprocesy do poziomów procesów niższego rzędu, które realizowane są w całości w spółkach Grupy Kapitałowej TAURON. Opracowano i wydano pełną dokumentację procesową dla procesów przebiegających w TAURONIE.

W ramach prac nad modelem zarządzania procesowego zaktualizowano Model Biznesowy. Zakresy kompetencji i czynności przypisane poszczególnym megaprocesom zostały ponownie przeanalizowane, dopracowane i uzupełnione tak, aby w pełni odzwierciedlić w dokumentacji realizowane działalności oraz zapewnić możliwie wysoką efektywność. Do najważniejszych zmian należy przypisanie działalności z zakresu BHP i ochrony środowiska do megaprocesu zarządzania majątkiem, przeniesienie działań z zakresu prognozowania rynku z megaprocesu handel do megaprocesu controlling oraz uzupełnienie procesu controlling o działania związane z pomocą publiczną. Poza wymienionymi wprowadzono zmiany o charakterze uzupełniającym i doprecyzowującym zapisy Modelu Biznesowego.

W ramach prac nad projektowaniem procesów zidentyfikowano i wyeliminowano wiele nieefektywności i produktów procesów nieprzynoszących wartości dodanej, a także uzupełniono o działania potrzebne i konieczne dla skutecznej realizacji celów i założeń Strategii. Działania te wspierane były warsztatami i szkoleniami pracowników uczestniczących w modelowaniu procesów i tworzeniu dokumentacji procesowej.

W ramach Grupy funkcjonują stałe Komitety Grupy Kapitałowej TAURON, w tym:

 1. Komitet Inwestycyjny,
 2. Komitet Ryzyka.

Komitety te zostały utworzone w celu zwiększenia efektywności działania Grupy, prowadzenia działalności według założeń jednolitości operacyjnej, zapewnienia zgodności z wymogami prawa i interesem Grupy oraz jej interesariuszy.

Kluczowe zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej

W 2018 r. kontynuowano działania w kierunku usprawniania, projektowania i wprowadzania kluczowych procesów w spółkach Grupy prowadzących działalność operacyjną.

 • 102-10

Najważniejszymi zmianami organizacyjnymi przeprowadzonymi w roku 2018 i na początku 2019 były:

28 marca 2018 r. TAURON Polska Energia podpisał z Funduszami Inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju, umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Stronami umowy inwestycyjnej i umowy wspólników są TAURON Polska Energia S.A., Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. oraz Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Zgodnie z zapisami umowy ww. Fundusze zainwestują w budowę bloku łącznie do 880 mln zł, w drodze obejmowania przez nie nowych udziałów w spółce celowej Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. (NJGT), będącej obecnie jednoosobową spółką TAURON Polska Energia, która realizuje budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Udział Funduszy w kapitale zakładowym NJGT na dzień oddania bloku energetycznego do eksploatacji powinien wynosić ok. 14%, a udział TAURON Polska Energia S.A. co najmniej 50% + 1 udział.

Proces ten jest efektem realizacji Strategii Grupy TAURON, zgodnie z którą projekt budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III będzie realizowany w nowej formule finansowania, zakładającej wydzielenie ze spółki TAURON Wytwarzanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż części udziałów partnerom zewnętrznym. Działanie to wspiera realizację priorytetu strategicznego dotyczącego zapewnienia stabilności finansowej Grupy TAURON.

30 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu zarejestrował w Krajowym Rejestrze Sądowym zmianę kapitału zakładowego spółki TAURON EKOENERGIA sp. z o.o. przywracającą jego wysokość do stanu sprzed podziału spółki poprzez wydzielenie i przeniesienie wydzielonych składników majątku stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę Marselwind sp. z o.o. i związanego z nim obniżenia kapitału zakładowego spółki TAURON EKOENERGIA sp. z o.o. uchwalonego przez Nadzwyczajne ZW spółki w dniu 9 lutego 2015 r. W związku z przywróceniem kapitału zakładowego sprzed podziału spółki kapitał został podwyższony z kwoty 444 888 000 zł do 573 423 000 zł, tj. o kwotę 128 535 000 zł, a liczba udziałów posiadanych przez jedynego wspólnika – TAURON Polska Energia S.A. – zwiększyła się z 444 888 do 573 423.

W dniu 8 października 2018 r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana firmy spółki Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli na Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

W dniu 15 lutego 2019 r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym spółka Finanse Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, która została zawiązana w dniu 23 stycznia 2019 r. Wszystkie udziały w spółce zostały objęte przez TAURON.

W dniu 4 marca 2019 r. TAURON zawiązał następujące spółki: TEC1 sp. z o.o., TEC2 sp. z o.o. i TEC3 sp. z o.o., wszystkie z siedzibą w Katowicach.

Wszystkie udziały w ww. spółkach zostały objęte przez TAURON.

W dniu 26 października 2018 r. TAURON zawiązał następujące spółki:

 1. EEC Magenta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (EEC Magenta ASI). TAURON objął w spółce 12 450 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja w zamian za wkład pieniężny równy wartości nominalnej obejmowanych akcji, tj. za 12 450 zł. Udział TAURONA w kapitale zakładowym oraz w głosach na WZ spółki wynosi 24,90%.
 2. EEC Magenta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 ASI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (EEC Magenta 2 ASI). TAURON objął w spółce 24 015 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja w zamian za wkład pieniężny równy wartości nominalnej obejmowanych akcji, tj. za 24 015 zł. Udział TAURONA w kapitale zakładowym oraz w głosach na WZ spółki wynosi 48,03%.

Zawiązanie przez TAURON ww. spółek wpisuje się w Strategię Grupy TAURON na lata 2016–2025 i ma na celu poszerzenie współpracy Grupy z innowacyjnymi przedsiębiorstwami oraz sektorem nauki i instytucjami B+R, a także wsparcie rozwoju nowych biznesów.

Celem usprawnienia przebiegu procesów (wiele interakcji) w 2018 r., w wybranych obszarach, funkcjonowały unie personalne łączące funkcje Dyrektorów Wykonawczych w centrum zarządzania  i członków zarządów wybranych spółek Grupy TAURON. Dotyczyło to przede wszystkim:

 • Spółki TAURON Sprzedaż oraz Obszaru Klienta w TAURONIE;
 • Spółki TAURON Sprzedaż oraz Obszaru Handlu w TAURONIE;
 • Spółki TAURON Czech Energy oraz Obszaru Obrotu w TAURONIE.

Dodatkowo w kwietniu 2019 r. wprowadzono unię personalną pomiędzy Spółką TAURON Obsługa Klienta oraz Obszarem IT w TAURONIE.

image/svg+xml

Działania te, obejmujące m.in. Obszary Klienta, Handlu i IT, mają umożliwić uzyskanie pozycji wiodącego sprzedawcy energii elektrycznej na rynku poprzez budowę jednolitej organizacji w obszarach sprzedaży i obsługi klienta. Wspiera to realizację priorytetu strategicznego dotyczącego budowy silnej Grupy Kapitałowej w oparciu o relację z klientem jako platformy długoterminowego wzrostu.

Jak tworzymy nasze cele zarządcze?

Ogólny katalog celów zarządczych określa Walne Zgromadzenie TAURONA. W jego uchwale z 15 grudnia 2016 r. określone zostały następujące cele:

 1. osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie zatwierdzonym w planie rzeczowo-finansowym na dany rok obrotowy;
 2. osiągnięcie wskaźnika Dług Netto/EBITDA na poziomie zatwierdzonym w planie rzeczowo-finansowym na dany rok obrotowy;
 3. utrzymanie ratingu spółki TAURON Polska Energia S.A. na poziomie inwestycyjnym;
 4. realizacja Programu Poprawy Efektywności na lata 2016-2018 i uzyskanie łącznego efektu na poziomie zatwierdzonym w planie rzeczowo-finansowym na dany rok obrotowy;
 5. dostosowanie Grupy do istotnych zmian strukturalnych zachodzących w ramach sektora (wprowadzenie struktury procesowo-zadaniowej, korespondencyjnego systemu wsparcia technicznego);
 6. uzyskanie pozycji wiodącego sprzedawcy energii elektrycznej na rynku poprzez budowę jednolitej i zgodnej z trendami organizacji w obszarach sprzedaży i obsługi klientów (efektywne zarządzanie doświadczeniem uzyskanym przez klienta – ang. customer experience management), utrzymanie pozycji lidera wśród 4 największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce w zakresie liczby klientów przy ustalonym poziomie udziału w rynku i poziomie rentowności (z wyłączeniem sytuacji akwizycji w tym segmencie) oraz stały wzrost sprzedaży nowych produktów (sprzedaż produktów zawierających energię oraz produktów synergicznych do energii elektrycznej i gazu);
 7. budowa bloku o mocy 910 MW w Jaworznie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, optymalnym z punktu widzenia rentowności projektu i kondycji Grupy;
 8. budowa strukturalnego podejścia do innowacji marketingowej, produktowej i procesowej, finansowanie prac badawczych, rozwojowych, pilotaży i wdrożeń oraz stworzenie ekosystemu dla innowacji w Grupie TAURON, uwzględniającego efektywne wykorzystywanie środków przeznaczonych na ten cel;
 9. stworzenie strukturalnego podejścia do budowy marki, marketingu produktowego, sponsoringu kultury, sportu i działań o charakterze społecznym.

Równocześnie Walne Zgromadzenie określiło następujące dodatkowe cele zarządcze:

 1. wdrożenie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej;
 2. ukształtowanie składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej tak, by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień doktora nauk ekonomicznych lub prawnych albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.
Rozwiń Zwiń

Rada Nadzorcza, w oparciu o upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie, uszczegółowiła ww. cele zarządcze, a także określiła wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania (KPI). W ramach uszczegółowienia wyznaczonych do realizacji celów niefinansowych Rada Nadzorcza wskazała realizację priorytetów strategicznych wspierających dany cel.

Następnym krokiem było wyznaczenie celów na potrzeby członków zarządów spółek zależnych Grupy TAURON. Ich katalog obejmuje:

 • cele solidarnościowe (wspólne dla wszystkich członków zarządów),
 • cele do realizacji przez cały Zarząd Spółki,
 • cele indywidualne – wyznaczone wybranym członkom zarządów,
 • systemy wyznaczania celów, wynagradzania, premiowania i motywowania.

Schemat ilustrujący wyznaczanie celów dla zarządów spółek zależnych:

zatwierdzane przez TAURON

wyznacza TAURON

W wyznaczonych celach uwzględnia się:

 • cele wyznaczone do realizacji Zarządowi TAURONA
 • cele wyznaczone do realizacji Dyrektorom w TAURONIE
 • znaczące projekty realizowane przez spółki
 • parametry finansowe specyficzne dla danej spółki

Wyniki wyszukiwania: